Mercure Istanbul The Plaza Bosphorus - Lüks otel - K.V.K.K.

K.V.K.K.


MERCURE HOTEL ISTANBUL THE PLAZA BOSPHORUS

OTEL MÜŞTERİLERİ İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLGİLENDİRME METNİ

Otel müşterisiyseniz, Türkiye’de kurulu Yasemin Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,
aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,
işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN VE NASIL TOPLUYORUZ?Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde oteller tarafından kolluk kuvvetlerine yapılması öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek, konaklama hizmeti sağlamak amacıyla hizmet sözleşmemizin ifası ve temel hak ve özgürlüklerinizi her zaman önde tutarak, Şirket’in otelcilik faaliyetini yerine getirmesine yönelik meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan, sizinle beraber seyahat eden kişiler ve/veya konaklamanıza yardımcı olan acenteler, hizmet sağlayıcılar ve şirketiniz gibi üçüncü kişiler tarafından bize fiziksel olarak veya elektronik ileti vasıtasıyla iletilmesi ve bağlı olduğumuz Accor S.A Mercure oteller grubunun web sitesi, booking.com gibi konaklama platformları aracılığıyla konaklama talebinde bulunmanız suretiyle topluyoruz.
Şirket’in size sunduğu hizmeti geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.
18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad-soyad, yaş ve yakınlık derecesiyle (kızı, torunu gibi) sınırlıdır ve bu bilgiler bize yalnızca bir yetişkin tarafından verilebilir. Çocuğunuzun sizin onayınız olmadan bize kişisel veriler göndermediğinden (özellikle de Internet üzerinden) emin olmanızı rica ediyoruz. Bu tür verilerin gönderilmesi halinde bilgilerin imha edilmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Irk, etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar, sendika üyelikleri, sağlık bilgileri veya cinsel eğilimle ilgili bilgiler gibi hassas bilgileri kasten toplamıyoruz.
Ayrıca geçerli yerel yasalara bağlı olarak kredi kartı numaranız, tatil aktiviteleriniz, kişisel aktiviteleriniz ve hobileriniz ve sigara içip içmemeniz gibi bilgiler de hassas bilgiler olarak değerlendirilebilir. İhtiyaçlarınızı karşılamak veya özel bir beslenme programı gibi size uygun bir hizmet sunabilmek için bu bilgileri toplamamız gerekebilir. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME AMAÇLARIKişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz konaklama sağlama hizmeti ilişkimizin ifası için:
* Otele girişin ve konaklamanın sağlanması
* Otelden çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi
* Konaklama ve harcama ödemelerinin alınması
* Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü
* Siz dahil otel müşterisi şikayetlerinin yönetimi ve sonuçlandırılması
Mevzuatta düzenlenen veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için:* Emniyet Genel Müdürlüğü Kimlik Bildirim Sistemi’ne günlük bildirimlerin yapılması
* Kimlik doğrulaması yapılması
* Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak ve saklamak.
Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:* Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması
* Otel güvenliğinin sağlanması
* Web sitesinin iyileştirilmesi ve genel müşteri tercihlerinin tespiti
* Ödeme işlemlerinin güvenliğinin sağlanması
* Kullanılan hizmetlerin takibi (telefon, minibar, pay TV vb.)
* Odalara erişimi yönetmek
* Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi (agresif ve antisosyal davranışlar, otel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine uyulmaması, hırsızlık, hasar ve vandalizm veya ödemeyle ilgili olaylar).
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASIAşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz:* İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve otellerin ekonomik ve idari yönetiminin sağlanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, yurt içinde ve yurt dışında Mercure Otel ve Accor S.A. grubu otellerine, Şirket yetkililerine ve hissedarlarına aktarmaktayız.>
* Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesindeki yükümlülüklerimiz gereği kolluk kuvvetlerine aktarmaktayız.
* Otel süreçlerinin yönetimi açısından otel personeline aktarmaktayız.
* Ödemelerin doğrulaması ve gerçekleştirilmesi gibi işlemler için bankalar ve kredi kartı şirketleri gibi üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla paylaşmaktayız.
* Konaklamalarınızın şirketiniz, acenteler, konaklama hizmeti siteleri gibi üçüncü kişiler aracılığıyla sağlanması halinde bu şirketler tarafından doğrulama ve denetleme gibi amaçlarla istenmesi halinde bu şirketlerle paylaşmaktayız.
* Müşterilerimizi tanımak ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermek amacı ile site içi hareketlerinizi izleyebilmekte ve bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetleri yürüten üçüncü kişilerle https://www.mercureistanbultheplaza.com/tr/legal-info/ adresindeki Çerez Politikası’nda belirtildiği şekilde paylaşmaktayız.
* Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, bağlı olduğumuz Accor S.A. ve Mercure otellerine ve denetim firmalarına aktarmaktayız.
* Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına göndermekteyiz.
* Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.HAKLARINIZKVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;* Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
* Kişisel verilerin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
hakkına sahipsiniz.Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Kimlik Verisi

Ad, soyad, adres, meslek, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, uyruk, diğer kimlik belgesi numarası, anne ve baba adı,

Kişiyi Tanımlayan Veriler

İmza

Araç Bilgileri

Araç Plakası

Konaklama Verisi

Kalınan oda, kalınan gece sayısı, oda tipi, yapılan harcamalar, giriş ve çıkış tarihleri, otele varış tarihi

İletişim Verisi

Telefon, e-posta adresi, adres

Finansal Veri

Oteldeki harcama bilgileri (alınan ürünler ve hizmetler vb.), kredi kartı numarası ve diğer bilgiler (CVV, CVV2, son kullanma tarihi dahil), ödeme bilgileri, uyruk ve dil bilgileri,

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Doğrulama için kimlik belgesi fotokopisinin alınması halinde belgede yer alan din bilgisi ve kan grubu

Görsel Veri

Kamera kayıtları

Websitesi/Uygulama Kullanım Verileri

Kullanıcının site içi aktiviteleri (Detaylar için bkz. Çerez Politikası)

Üçüncü Kişi Verisi

Ödemeyi gerçekleştiren kişi adı-soyadı

Aile ve Yakını Verisi

Yanındaki eş ve çocuklar ile 15 yaşından küçük kişilerin adı-soyadı, yaşı, yakınlık derecesi, kaldığı oda numarası, çıkış tarihi

Yorum ve Şikayet Verileri

Trip Advisor’dan seçilen ziyaretçi yorumları, şikayetler

Tercihleriniz ve İhtiyaçlarınız

Sigara içilen veya içilmeyen oda tercihleri, odalarda bulunmasını istediğiniz ve bize bildirdiğiniz özel ihtiyaçlarınız ve istekleriniz (belli gazete, dergi, mecmua, yatak, yastık, manzara tercihleri vb.)

Avantaj Verileri

AccorHotels (Accor S.A. ve bağlı kuruluşları) müşteri sadakat programı veya başka bir ortak program (örneğin havayolu sadakat programı) için üyelik numaranız

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yasemin Turizm ve Ticaret A.Ş. (Mercure Hotel Istanbul The Plaza Bosphorus)

Mersis No: 0206006910600011

İletişim Linki: https://www.mercureistanbultheplaza.com
Adres: Barbaros Bulvarı No: 165 Balmumcu Beşiktaş, 34349 İstanbul Türkiye
E-Mail : kvkk@mercuretheplaza.com

K.V.K.K. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!

MB1 Ç1- ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ!

MB1 ÇA1- ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ!

MB1 KM1- KURUMSAL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ!

MB1 T1- TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ!

 

Mercure Istanbul The Plaza Bosphorus ☆☆☆☆☆address

Barbaros Bulvari No 165 Balmumcu Besiktas, 34349 Istanbul
Turkey
Tel: (+90)2123702020
Faks:(+90)2123702070
E-posta: HA477@accor.com

google_map

Bizi takip et

Irtibatta kalmak ve tüm haberler ve olaylar bağlı.

 • facebook
 • twitter
 • instagram
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
Rezervasyon Yapın
Rezervasyon Yapın
close